Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Bytowski

Decyzje w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

- Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu kierunku i terminie wykonania rekultywacji gruntów lub decyzji o zakończeniu rekultywacji gruntów.

- decyzja udzielająca koncesji na wydobywanie kopalin (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

- dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, np. umowa kupna - sprzedaży, umowa darowizny, umowa dzierżawy, skrócony odpis księgi wieczystej (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

- mapa z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem oraz terenu i obszaru górniczego (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

- opis projektowanych prac rekultywacyjnych ze wskazaniem funkcji pełnionej przez obszar wymagający rekultywacji (dla uzyskania decyzji o kierunku rekultywacji).

- pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty

- w przypadku decyzji określającej stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów dwie odrębne opinie rzeczoznawców ustalające rozmiar ograniczenia wartości użytkowej gruntów

- dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej

- projekt rekultywacji zawierający opis przeprowadzonych prac rekultywacyjnych (dla uzyskania decyzji o zakończeniu rekultywacji gruntów)


Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Bytowie

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

77-100 Bytów ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2, tel. (0-59) 822-80-08


Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2014, poz. 1628 ze zm.) w wysokości 10 zł za wydaną decyzję. Opłata płatna w siedzibie Starostwa Powiatowe w Bytowie lub na konto Urzędu Miejskiego w Bytowie nr 34124037831111000040808633


Termin i sposób realizacji

W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Starostwo Powiatowe w Bytowie, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2 ; 77-100 Bytów; tel.: (059) 822-80-00; fax.: (0-59) 822-80-01; e-mail: starostwo@powiatbytowski.pl. Informacja: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel.: (0-59) 822-80-08; fax.: (0-59) 822-80-01 (pokój nr 217, piętro I); e-mail: srodowisko@powiatbytowski.pl


Podstawa prawna

art. 20, 21, 22, 22a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych


Tryb odwoławczy

Odwołanie się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Starosty Bytowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Po zakończonej rekultywacji należy fakt ten należy zgłosić w Starostwie celem uzyskania decyzji stwierdzającej zakończenie rekultywacji.