Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Bytowski

Pozwolenie na emitowanie pól elektromagnetycznych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych, zawierający informacje wymienione w art. 184 ww. ustawy.


Opłaty

Oplata skarbowa:

 • za wniosek - 5,00 zł.
 • za załącznik - 0,50 zł.
 • za wydanie pozwolenia - 2000,00 zł.

Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.

Starostwo Powiatowe w Bytowie, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2 ; 77-100 Bytów; tel.: (059) 822-80-00; fax.: (0-59) 822-80-01; e-mail: starostwo@powiatbytowski.pl. Informacja: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel.: (0-59) 822-80-08; fax.: (0-59) 822-80-01 (pokój nr 217, piętro I); e-mail: srodowisko@powiatbytowski.pl


Podstawa prawna

art. 181 ust. 1, pkt. 6 oraz art. 234 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst DZ.U. z 2001r. Nr 62, poz. 627) i rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i środowiska, dopuszczalnych poziomów promieniowania, jakie mogą występować w środowisku, oraz wymagań obowiązujących przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania (Dz. U. z 1998 r., Nr 107 poz. 676)


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ...............* za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii, delegaturze wydziału (biura) prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

*Oplata skarbowa:

 • za odwołanie - 5,00 zł.
 • za każdy załącznik - 0,50 zł.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.