Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Bytowski

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza powinien zawierać: informacje, o których mowa w 184 ust. 2-4 oraz art. 221 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska i art.  221.

Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać (art. 184 Poś):

1.oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

2.oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b Poś (dot. Objęcia oznaczonych części instalacji jednym pozwoleniem);

3.adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

4.informację o tytule prawnym do instalacji;

5.informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;

6.ocenę stanu technicznego instalacji;

7.informację o rodzaju prowadzonej działalności;

8.opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;

9.blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;

10.informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;

11.wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;

12.warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;

13.informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;

14.informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;

15.wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;

16.zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;

17.proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań;

18.proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów;

19.deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;

20.deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;

21.deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a Poś (Pozwolenie może być wydane na wniosek podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji.);

22.czas, na jaki wydane ma być pozwolenie, ale nie dłuższy niż 10 lat.

Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, oprócz informacji, o których mowa w art. 184 ust. 2-4, powinien także zawierać:

1. czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku;

2. określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu;

3. opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. poz. 150, z późn. zm.) 10 ;

4. określenie aerodynamicznej szorstkości terenu;

5. aktualny stan jakości powietrza;

6. określenie warunków meteorologicznych;

7.wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w art. 12, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników.

Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:

- dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;

- streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym    

- potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

- zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:

a) za przestępstwa przeciwko środowisku,

b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów.


Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Bytowie

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.


Opłaty

Opłata skarbowa za dokonanie czynności:

2011 zł – w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą

506 zł – w związku z działalnością prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw

506 zł – pozostałe

Opłatę można uiścić w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie lub na konto Urzędu Miejskiego w Bytowie: 34124037831111000040808633


Termin i sposób realizacji

Decyzja wydawana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Starostwo Powiatowe w Bytowie, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2 ; 77-100 Bytów; tel.: (059) 822-80-00; fax.: (0-59) 822-80-01; e-mail: starostwo@powiatbytowski.pl. Informacja: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel.: (0-59) 822-80-08; fax.: (0-59) 822-80-01 (pokój nr 217, piętro I); e-mail: srodowisko@powiatbytowski.pl


Podstawa prawna

art. 181 ust. 1 pkt 2, art. 183 ust. 1 i art. 220 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – tzw. Poś


Tryb odwoławczy

Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Dodatkowe informacje, uwagi

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U.2010.130.881) oraz

Ustawa  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020.283 t.j.)

§ 3 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839)