Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Bytowski

Rejestracja jachtów lub innych jednostek pływających o długości do 24 m

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1.  Dowód własności;
 2. Wniosek o rejestrację (formularz do pobrania: http://bip.powiatbytowski.pl);
 3. Dokumenty potwierdzające informację o właścicielu i współwłaścicielach;
 4. Dokument o rejestracji jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeśli wcześniej była zarejestrowana;
 5. Dokument o numerze identyfikacyjnym albo indywidualnym numerze identyfikacyjnym (INI), jeśli został nadany;
 6. Dokument o rodzaju napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, także o jego mocy;
 7. Dokument o marce i modelu lub typie jednostki pływającej;
 8. Dokument o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej;
 9. Dokument o materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej;
 10. Dokument o roku budowy i producencie jednostki pływającej;
 11. Dokument o sygnale rozpoznawczym (Call Sign) i morskim radiowym numerze identyfikacyjnym MMSI, jeżeli zostały nadane;
 12. Dokument o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, jeżeli została określona w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot;
 13. Dokument o dopuszczalnej sile wiatru oraz znaczącej wysokości fali, jeżeli zostały określone w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot;
 14. Dowód wniesienia opłaty;

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Bytowie

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

77-100 Bytów ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2, tel. (59) 822-80-08


Opłaty

80 zł - opłata za rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego

  80 zł - zmiana danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego

  80 zł - wydanie duplikatu dokumentu rejestracyjnego

  80 zł - wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających do 24 m

  60 zł - rejestracja jednostki pływającej przed upływem terminu ważności dokumentu rejestracyjnego wydanego przed 01.08.2020 r.

  15 zł - rozpatrzenie wniosku o wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Opłata płatna w Starostwie Powiatowym w Bytowie lub na konto Starostwa Powiatowego w Bytowie nr  47 1020 4708 0000 7302 0004 4388


Termin i sposób realizacji

Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

 

Wniosek o rejestrację składa się w postaci papierowej wraz z załącznikami w Starostwie Powiatowym w Bytowie, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2; 77-100 Bytów; tel.: (59)822-80-00; fax.: (59) 822-80-01; e-mail: starostwo@powiatbytowski.pl. Informacja: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel.: (59) 822-80-08; fax.: (59) 822-80-01 (pokój nr 217, piętro I);e-mail: srodowisko@powiatbytowski.pl  lub elektronicznie przez stronę: REJA24 (interesant.reja24.gov.pl)

  W przypadku złożenia wniosku elektronicznie wraz z wymaganymi załącznikami elektronicznie, oryginały tych dokumentów należy okazać tut. Organowi przed odbiorem dokumentu rejestracyjnego.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24
 2. Rozporządzenie z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
 3. Rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru stronie służy odwołanie do:

 1) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach morskich albo na wodach morskich i śródlądowych;

 2) ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej - w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach śródlądowych.


Dodatkowe informacje, uwagi

Obowiązkowi rejestracji podlega:

1)  jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż  7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;

2) jednostka pływająca używana do połowów rybackich,

3) jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Obowiązkowi rejestracji, o którym mowa w ust. 1, nie podlega:

1) jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych,

posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy

albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;

2) jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;

3) deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

3. Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.