Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Bytowski

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie z zakresu postępowania administracyjnego o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

wniosek w pliku doc

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

Wniosek o udostepnienie informacji o środowisku i jego ochronie z zakresu postepowania administracyjnego o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (dotyczy wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, postanowień o obowiązku sporządzenia raportu, raportów oddziaływania na środowisko, decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego) oraz z zakresu postepowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia na budowę ( wniosków o wydanie pozwolenia na budowę, raportów oddziaływania na środowisko, decyzji o pozwoleniu na budowę) przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.


Opłaty

W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.


Termin i sposób realizacji

Do 60 dni.

Starostwo Powiatowe w Bytowie, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2 ; 77-100 Bytów; tel.: (059) 822-80-00; fax.: (0-59) 822-80-01; e-mail: starostwo@powiatbytowski.pl. Informacja: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel.: (0-59) 822-80-08; fax.: (0-59) 822-80-01 (pokój nr 217, piętro I); e-mail: srodowisko@powiatbytowski.pl


Podstawa prawna

art. 19 ust. 1 i 2 pkt 4, 5, 7, ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do właściwego w danym postepowaniu administracyjnym organu: Samorządowego Kolegium Odwoławczego lub Wojewody ............... za pośrednictwem organu, który wydal decyzje (odwołanie składa się w Kancelarii, delegaturze wydziału lub sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Na podstawie art. 31 i 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627) każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postepowaniu, którego przedmiotem jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 2. Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko znajdują się:
  • w gablocie na terenie ...............,
  • na stronie internetowej ...............,
  • obwieszczane w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia.
 3. Składanie uwag i wniosków odbywa się w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości ww. informacji.
 4. Stawki opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie:
  a. stawki opłat za wyszukiwanie informacji wynoszą:
  - za informacje wymagającą wyszukiwania do 5 dokumentów - 2,00 zł.
  - za informacje wymagającą wyszukania od 6 do 20 dokumentów - 4,00 zł.
  - za informacje wymagającą wyszukania ponad 20 dokumentów - 6,00 zł.
  b. stawki opłat za sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4) wynoszą:
  - za kopie liczącą do 30 stron - 7,00 zł.
  - za kopie liczącą do od 31 do 50 stron - 9,00 zł.
  - za każde następne rozpoczęte 10 stron powyżej 50 stron - 3,00 zł.
  za sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie:
  - 297 mm x 420 mm (A3) stosuje się ww. stawki mnożąc je przez 2,
  - 420 mm x 594 mm (A2) stosuje się ww. stawki mnożąc je przez 4,
  - 594 mm x 841 mm (A1) stosuje się ww. stawki mnożąc je przez 8,
  - 841 mm x 1189 mm (A0) stosuje się ww. stawki mnożąc je przez 16.
  c. za przeslanie przesyłka pocztowa kopii dokumentów lub danych pobiera się opłaty w wysokości ustalonej w cenniku usług pocztowych Poczty Polskiej S.A. za przesyłki listowe, zwiększone o 2,00z l. Za przeslanie przesyłka pocztowa kopii dokumentów lub danych zapisanych na nośniku elektronicznym dostarczonym przez wnioskodawcę pobiera się opłatę w wysokości - 5,00 zł.
 5. Opłatę uiszcza się przez wpłatę do kasy lub wpłatę na rachunek bankowy ..............., w przypadku zaś opłat za przesyłki listowe, przy ich odbiorze.