Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Bytowski

Uzgodnienie zakresu, sposobu i terminu zakończenia rekultywacji

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

wniosek w pliku doc

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

 

  • Wniosek o wydanie decyzji rekultywacyjnej
  • projekt rekultywacji i zagospodarowania terenu,
  • dwie odrębne opinie dotyczące stopnia ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntu.

Opłaty

W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

art. 106 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627); art. 20 ustawy z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16 poz. 78 z 1995r z późniejszymi zmianami)


Tryb odwoławczy

W przypadku wydania przez organ decyzji, odwołania wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ............... za pośrednictwem organu, który wydal decyzje (odwołanie składa się w Kancelarii, delegaturze wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.