Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Bytowski

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

wniosek w pliku doc

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

Załączniki:

 • Kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego wniosek dotyczy, oraz obejmującej obszar , na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji dla których jest on wymagany obligatoryjnie,
 • Informacja o przedsięwzięciu zawierająca dane określone w art. 49 ust. 3,
  w przypadku gdy raport dla danej inwestycji może być wymagany oraz w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000

Opłaty

W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.


Termin i sposób realizacji

Do 60 dni.


Podstawa prawna

art. 46 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami)


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydal decyzje (odwołanie składa się w Kancelarii, delegaturze wydziału /biura/ prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii, delegaturze wydziału lub sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.