Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Bytowski

Wydawanie karty wędkarskiej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

wniosek w pliku doc

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek o wydanie karty wędkarskiej (formularz do pobrania: http://bip.powiatbytowski.pl) wraz załącznikami:

  • zaświadczenie o zdanym egzaminie ze znajomości ochrony i połowu ryb;
  • 1 aktualne zdjęcie legitymacyjne;
  • dowód wpłaty opłaty administracyjnej.

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Bytowie

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

77-100 Bytów ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2, tel. (59) 822-80-08


Opłaty

10 zł płatne przy składaniu wniosku w kasie Starostwa Powiatowego w Bytowie lub na konto Starostwa Powiatowego w Bytowie 47 1020 4708 0000 7302 0004 4388


Termin i sposób realizacji

Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Starostwo Powiatowe w Bytowie, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2 ; 77-100 Bytów; tel.: (059) 822-80-00; fax.: (0-59) 822-80-01; e-mail: starostwo@powiatbytowski.pl. Informacja: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel.: (0-59) 822-80-08; fax.: (0-59) 822-80-01 (pokój nr 217, piętro I); e-mail: srodowisko@powiatbytowski.pl


Podstawa prawna

Art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie


Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania karty wędkarskiej możliwość odwołania się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem, Starosty Bytowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Kartę wędkarską może otrzymać osoba, która ukończyła 14 lat i zdała egzamin
ze znajomości ochrony i połowu ryb. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę. Z obowiązku składania egzaminu zwolnione  są osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie oraz cudzoziemcy  czasowo przebywający w Polsce, posiadający zezwolenie uprawnionego  do rybactwa jeżeli połów odbywa się na wodach, do których posiada on uprawnienie.