Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Bytowski

Wydawanie zgody na przegradzanie narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek  zawierający:

- imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby Wnioskodawcy;

- określenie uprawnionego do rybactwa (numer i data zawarcia umowy z właścicielem wody);

- wskazanie miejsca planowanego wstawiania sieciowych rybackich narzędzi połowowych;

- określenie rodzaju i ilości planowanych do wstawienia sieciowych rybackich narzędzi połowowych;

- określenie sposobu oznakowania rybackich narzędzi połowowych;

- planowany okres połowu. 


Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Bytowie

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Opłaty

82 zł – opłata skarbowa za wydane zezwolenie, płatne w kasie Starostwa Powiatowego w Bytowie lub na konto Urzędu Miejskiego w Bytowie nr 34124037831111000040808633.


Termin i sposób realizacji

Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Starostwo Powiatowe w Bytowie, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2 ; 77-100 Bytów; tel.: (059) 822-80-00; fax.: (0-59) 822-80-01; e-mail: starostwo@powiatbytowski.pl. Informacja: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel.: (0-59) 822-80-08; fax.: (0-59) 822-80-01 (pokój nr 217, piętro I); e-mail: srodowisko@powiatbytowski.pl


Podstawa prawna

art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym


Tryb odwoławczy

Odwołanie się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Starosty Bytowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Starosta jest organem właściwym w sprawie wydawania zezwolenia na  przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody na wodach nie zaliczanych do wód śródlądowych żeglownych (art. 17a.1.)

Ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych wymaga zezwolenia starosty, wydanego

w uzgodnieniu właściwą terytorialnie administracją wód śródlądowych żeglownych oraz organem administracji żeglugi śródlądowej (art. 17a.2)

W obwodach rybackich, przez które przebiega granica powiatów, starostą właściwym do wydania zezwolenia jest starosta, na terenie którego znajduje się większa część powierzchni obwodu rybackiego (art. 18)

Rodzaje rybackich narzędzi połowowych zostały określone w § 9 ust. 1. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.