Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Bytowski

Wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

wniosek w pliku doc

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 

Wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej wraz z załącznikami:

  • Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie                 o funkcji w planie albo decyzja o warunkach zabudowy  i zagospodarowania terenu;
  • Plan zagospodarowania działki wraz z powierzchnią podlegającą wyłączeniu                          z uwzględnieniem klas bonitacyjnych;
  • Dokument potwierdzający prawo dysponowania gruntem.

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Bytowie

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Opłaty

Wniosek, załączniki do wniosku oraz decyzja zwolnione z opłaty skarbowej.


Termin i sposób realizacji

Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Starostwo Powiatowe w Bytowie, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2 ; 77-100 Bytów; tel.: (059) 822-80-00; fax.: (0-59) 822-80-01; e-mail: starostwo@powiatbytowski.pl. Informacja: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel.: (0-59) 822-80-08; fax.: (0-59) 822-80-01 (pokój nr 217, piętro I); e-mail: srodowisko@powiatbytowski.pl


Podstawa prawna

art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych


Tryb odwoławczy

Odwołanie się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Starosty Bytowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji użytków rolnych  następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Nie wymagają wyłączenia grunty rolne, które mają być użytkowane na cele leśne. 

Obowiązek uiszczania należności i opłat rocznych nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na cele budownictwa mieszkaniowego:

- do 0,05 ha w przypadku budownictwa jednorodzinnego;

- do 0,02 ha na każdy lokal w przypadku budownictwa wielorodzinnego.

Opłaty za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego:

należność ustaloną w decyzji zgodnie z art. 12, pkt. 7 ustawy, pomniejszoną o wartość gruntu ustaloną wg cen rynkowych, płatna jednorazowo w terminie 60 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

opłata roczna stanowiąca 10% należności, płatna przez 10 lat w przypadku trwałego wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego, a w przypadku nietrwałego wyłączenia gruntów przez okres tego wyłączenia jednak nie dłużej niż przez 20 lat, corocznie w terminie do 30 czerwca.  

Opłaty za wyłączenia wnosi się na konto Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk:

79 1020 1811 0000 0602 0312 5069