Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Bytowski

Zgłoszenie instalacji niewymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie instalacji niewymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni w przypadkach uzasadnionych koniecznością, następuje wydanie decyzji ustalającej wymagania w zakresie ochrony środowiska, dotyczące eksploatacji instalacji.


Podstawa prawna

art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627) i rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2001r., Nr 140 poz.1585).


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do ...............* za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii, delegaturze wydziału (biura) prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

*Oplata skarbowa:

  • za odwołanie - 5,00 zł.
  • za każdy załącznik - 0,50 zł.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.