Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Bytowski

Zmiana sposobu użytkowania z lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

wniosek w pliku doc

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek zawierający:

    - wskazanie wraz z uzasadnieniem szczególnych potrzeb właściciela lasu,

      zmiany lasu na użytek rolny,

    - numer ewidencyjny działki lub działek i powierzchnię przeznaczoną do

      zmiany z  lasu na użytek rolny,

    - dokumenty potwierdzające prowadzenie gospodarstwa rolnego, np. decyzję

      o nadaniu numeru gospodarstwa rolnego lub zaświadczenie lub inny

      dokument o opłacaniu składek do KRUS,           

    - decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 72 ust. 1

      pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

      o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

      oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana(*),

    - mapę z zaznaczonym obszarem objętym niniejszym wnioskiem.


Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Bytowie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.


Opłaty

Decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.

Opłatę można uiścić bezpośrednio w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie lub na konto Urzędu Miejskiego w Bytowie Bank PEKAO S.A. o/Bytów: 34124037831111000040808633


Termin i sposób realizacji

Decyzja wydawana jest w terminie miesiąca od daty wpływu.

Starostwo Powiatowe w Bytowie, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2 ; 77-100 Bytów; tel.: (059) 822-80-00; fax.: (0-59) 822-80-01; e-mail: starostwo@powiatbytowski.pl. Informacja: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel.: (0-59) 822-80-08; fax.: (0-59) 822-80-01 (pokój nr 217, piętro I); e-mail: srodowisko@powiatbytowski.pl


Podstawa prawna

art. 13 ust. 2 i 3 pkt.2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach


Tryb odwoławczy

Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.