Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Bytowski

Wniosek o udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz formularz uszczegóławiający wniosek, należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji. Starosta sprawdza kompletność wniosku.
 2. W przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieuzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

Wniosek w pliku Excel

Pobierz wniosek w postaci pliku Excel typu .xlsx

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

 

Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Ks. dr Bolesława Domańskiego 2, pokój 120, tel.: 59 822 88 11, geodezja@powiatbytowski.pl


Opłaty

Zgodnie z art. 40a ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne „organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały odpłatnie".

Wysokość opłat określa się na podstawie załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Pobranie opłaty następuje przed wydaniem dokumentów.


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie.

 1. Użytkownicy witryny internetowej WebEWID - Portal Interesanta mogą składać wnioski w sposób zdalny, na formularzu elektronicznym. W przypadku braku konta użytkownicy składają wniosek logując się za pomocą Profilu Zaufanego.
 2. Założenie konta w serwisie WebEWID odbywa się na podstawie wniosku dostępnego na stronie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Bytowskiego http://bytowski.webewid.pl, w zakładce „Pobierz dokumenty”.
 3. Starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie:

-     wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu;

-     wyrysów z mapy ewidencyjnej;

-     kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego;

-     plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych;

-     usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

 1. Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie:

-    właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

-    organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

-    operatorów:

a) sieci, w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,

b) systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego oraz systemu połączonego, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

-    innych podmiotów, które mają interes prawny w tym zakresie.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji,
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków i Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Tryb odwoławczy

 1. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzje administracyjną.
 2. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiału zasobu nie wstrzymuje udostępnianie tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.
 3. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.