Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Bytowski

Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.
 2. Dokumentację zawierającą wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych powstałą w wyniku prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wyniki opracowania tych pomiarów kompletuje się w postaci operatu technicznego i przekazuje łącznie z plikami danych służących do aktualizacji odpowiednich baz danych zasobu.
 3. Operat techniczny sporządza się w postaci elektronicznej w formacie pliku PDF podpisanego przez kierownika prac geodezyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

wniosek w pliku doc

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

 

Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Ks. dr Bolesława Domańskiego 2, pokój 120, tel.: 59 822 88 11, geodezja@powiatbytowski.pl.


Opłaty

Bez opłat.


Termin i sposób realizacji

Weryfikacja dokumentacji zawierającej wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych dokonywana jest w następujących terminach:

-     dla opracowań do 1 ha - nie później niż w terminie 7 dni roboczych,

-     dla opracowań powyżej 1 ha do 10 ha - nie później niż w terminie 10 dni roboczych,

-     dla opracowań powyżej 10 ha - nie później niż w terminie 20 dni roboczych,

      od dnia otrzymania przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac.

Do ww. terminów nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z przyczyn niezależnych od organu.

Użytkownicy witryny internetowej WebEWID - Portal Geodety mogą składać wnioski w sposób zdalny, na formularzu elektronicznym.

 1. Założenie konta w serwisie WebEWID odbywa się na podstawie wniosku dostępnego na stronie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Bytowskiego http://bytowski.webewid.pl, w zakładce „Pobierz dokumenty”.
 2. O wyniku weryfikacji organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej informuje wykonawcę prac geodezyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu sporządzenia protokołu.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji,
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków i Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Tryb odwoławczy

Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych, wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

Na decyzję o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji będącej wynikiem prac geodezyjnych służy prawo wniesienia odwołania do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji, przekazana dokumentacja wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości podlega zwrotowi wykonawcy pracy geodezyjnej, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. Wykonawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji.
 2. Po uwzględnieniu uwag zawartych w protokole weryfikacji i poprawie dokumentacji wykonawca ponownie składa dokumentację. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji dokumentacja przyjmowana jest do zasobu.