Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Bytowski

Zgłoszenie pracy geodezyjnej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie pracy geodezyjnej (zgłoszenie uzupełniające), należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 13 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.
 
 

Wniosek w pliku Excel

Pobierz wniosek w postaci pliku Excel typu .xlsx

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf


Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Ks. dr Bolesława Domańskiego 2, pokój 120, tel.: 59 822 88 11, geodezja@powiatbytowski.pl


Opłaty

Zgodnie z art. 40a ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne „organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały odpłatnie".

Wysokość opłat określa się na podstawie załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Pobranie opłaty następuje przed wydaniem dokumentów.


Termin i sposób realizacji

Starosta udostępnia kopie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dotyczących danego zgłoszenia prac niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty.

Użytkownicy witryny internetowej WebEWID - Portal Geodety mogą składać wnioski w sposób zdalny, na formularzu elektronicznym.

       1. Użytkownicy witryny internetowej WebEWID - Portal Geodety mogą składać                 wnioski w sposób zdalny, na formularzu elektronicznym.

 1. Założenie konta w serwisie WebEWID odbywa się na podstawie wniosku dostępnego na stronie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Bytowskiego http://bytowski.webewid.pl, w zakładce „Pobierz dokumenty”.
 2. Wykonawca prac geodezyjnych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne przed ich rozpoczęciem.
 3. Zgłoszenie prac geodezyjnych, zwane dalej "zgłoszeniem prac", może nastąpić po ich rozpoczęciu, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tych prac
 4. W przypadku udostępniania przez organ znacznej ilości materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, możliwe jest przekazywanie ich wykonawcy etapowo.
 5. O zmianach zakresu, rodzaju i terminu zakończenia prac oraz o przekroczeniu lub zaniechaniu ich wykonania wykonawca zawiadamia Starostę.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji,
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków i Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Tryb odwoławczy

 1. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzje administracyjną.
 2. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiału zasobu nie wstrzymuje udostępnianie tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.
 3. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.