Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Bytowski

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

 • Załączniki:
  • dowód rejestracyjny pojazdu
  • karta pojazdu, jeśli była wydana
  • tablice rejestracyjne
 • Do wglądu:
  • dokument tożsamości właściciela
   a) dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,
   b) paszport oraz dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca będącego osobą fizyczną,
   c) wypis z rejestru sądowego oraz nr REGON w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawna,
   d) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt. a) lub b) w przypadku przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej.
   e) pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.
  • polisa OC (jej brak skutkuje zawiadomieniem UFG).

Opłaty

W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.


Termin i sposób realizacji

Od ręki.


Podstawa prawna

art. 78a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 58, poz. 515 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. Nr 285 poz. 2856 z 2004 r.)


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ............... za pośrednictwem organu, który wydał decyzje (odwołanie składa się w Kancelarii, delegaturze wydziału lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

 
 • Biuro Obsługi Interesantów czasowo wycofa pojazd z ruchu, pod warunkiem, ze pojazd ten jest zarejestrowany w ewidencji Referatu Rejestracji Pojazdów Urzędu Miejskiego w Szczecinie.
 • Na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu tablice i dowód rejestracyjny przechowywane są w depozycie.
 • Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:
  - samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,
  - ciągniki samochodowe,
  - pojazdy specjalne,
  - autobusy.
 • Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 6 miesięcy. Okres ten może być jednorazowo przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 9 miesięcy w roku, licząc od dnia jego wycofania z ruchu.
 • W celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu właściciel pojazdu składa wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, do którego dołącza:
  - kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
  - decyzje o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
 • Właściciel pojazdu jest obowiązany zapewnić wycofanemu z ruchu pojazdowi postój poza droga publiczna i strefa zamieszkania.
 • Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu na pisemny wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne pojazdu zwracane są właścicielowi pojazdu.