Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Bytowski

Wniosek o pozwolenie na budowę PB-1

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

wniosek w pliku doc

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

 

 • Zalaczniki:
  • projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi (4 - egzemplarze),
  • oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane   lub 
  • aktualna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • upowaznienie udzielone osobie dzialajacej w imieniu inwestora,

   W przypadku obiektów budowlanych, takich jak:
   - obiekty energetyki jadrowej,
   - rafinerie,
   - zaklady chemiczne,
   - zapory wodne,
   - których projekty budowlane zawieraja nowe, nie sprawdzone w krajowej praktyce, rozwiazania techniczne, nie znajdujace podstaw w przepisach i Polskich Normach,
  • specjalistyczna opinia wydana przez osobe fizyczna lub jednostke organizacyjna wskazana przez wlasciwego ministra.

Opłaty

W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.


Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 28 i 36 w powiazaniu z art.33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z pózniejszymi zmianami).


Tryb odwoławczy

Odwolanie wnosi sie do Wojewody ............... za posrednictwem organu, który wydal decyzje (odwolanie sklada sie w Kancelarii, delegaturze wydzialu lub sekretariacie wydzialu (biura) prowadzacego sprawe). Odwolanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Projekt powinien być wykonany przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa rozporządzenie M.I. z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 2003 r.).

A. Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w "decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu", jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt powinien zawierać:

B. W zależności od rodzaju inwestycji do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę mogą być wymagane uzgodnienia i dokumenty z niżej wymienionymi instytucjami:
...............

* Przez prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. W przypadku gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna wymagana jest zgoda wszystkich tych osób. W przypadku gdy działka budowlana stanowi użytek rolny lub grunt leśny należy dołączyć stanowisko właściwych organów.

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie,
 • projekt architektoniczno-budowlany,
 • stosownie do potrzeb, oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych,
 • w zależności od potrzeb, wyniki badan geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,
 • decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia (w przypadku przedsięwzięcia: a) mogącego znacząco oddziaływać na środowisko określonego w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami;
 • b) innego niż określone w pkt a) mogącego znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000) w przypadku rozbudowy, nadbudowy i przebudowy - ekspertyzę techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego.