Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Bytowski

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę PB-3

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

 

Załączniki:
 • zgoda właściciela obiektu,
 • szkic usytuowania obiektu budowlanego,
 • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
 • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane przepisami szczególnymi,
 • w zależności od potrzeb - projekt rozbiórki obiektu (wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia członka właściwej izby samorządu zawodowego),
 • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora,
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia (w przypadku rozbiórki obiektów jądrowych).

Opłaty

W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.


Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 28 w powiazaniu z art. 32 ust. 1 i art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z pózniejszymi zmianami).


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody ............... za pośrednictwem organu, który wydal decyzje (odwołanie składa się w Kancelarii, delegaturze wydziału lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

 1. budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych opieka konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości,
 2. obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.",

** Są to:

 • obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy oraz ustawione barakowozy, używane przy wykonywaniu robót budowlanych, badan geologicznych i pomiarów geodezyjnych,
 • tymczasowe obiekty budowlane stanowiące wyłącznie eksponaty wystawowe, bez podania jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel,
 • altany i obiekty gospodarcze na działkach w pracowniczych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich,
 • ogrodzenia,
 • znaki geodezyjne, a także obiekty triangulacyjne, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody,
 • instalowanie krat na obiektach budowlanych,
 • instalowanie urządzeń na obiektach budowlanych.