Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Bytowski

Wniosek o zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

wniosek w pliku doc

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf


Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Ks. dr Bolesława Domańskiego 2, pokój 117, tel.: 59 822 88 17, geodezja@powiatbytowski.pl


Opłaty

Bez opłat.


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania dokumentów stanowiących podstawę aktualizacji informacji zawartych w EGiB.

 1. Właściciele nieruchomości, a w przypadku gruntów, dla których nie można ustalić ich właścicieli - osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania zgłaszają właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian.
 2. Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków i Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji administracyjnej o aktualizacji informacji zawartych w EGiB, rozpatruje Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.


Dodatkowe informacje, uwagi

Powyższa procedura dotyczy zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w zakresie:

 • zmiany sposobu użytkowania gruntu (rodzajów użytków), budynku lub lokalu,
 • zmiany: nazw osób prawnych i jednostek organizacyjnych, nazwisk osób fizycznych,
 • zmiany adresów podmiotów ewidencyjnych,