Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Bytowski

Zmiana gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

wniosek w pliku doc

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf


Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Ks. dr Bolesława Domańskiego 2, pokój 117, tel.: 59 822 88 17, geodezja@powiatbytowski.pl


Opłaty

 1. Opłata 10,00 zł – za wydanie decyzji administracyjnej, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 2. Koszty sporządzenia operatu aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów ponosi wnioskodawca, zgodnie z cennikiem opracowanym na podstawie § 2 zarządzenia Starosty Bytowskiego nr 11/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. i opublikowanym na stronie:      
   http://bip.powiatbytowski.pl/unzip/powiatbytowski_13912/02_03_2022_13_29_07_cennik.pdf
 3. Koszty sporządzenia opinii ponosi wnioskodawca, zgodnie z cennikiem opracowanym na podstawie § 2 zarządzenia Starosty Bytowskiego nr 11/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. i opublikowanym na stronie:
   http://bip.powiatbytowski.pl/unzip/powiatbytowski_13912/02_03_2022_13_29_07_cennik.pdf

Termin i sposób realizacji

Bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

1.   Przeprowadzenie klasyfikacji obejmuje:

1) powołanie biegłego klasyfikatora gruntów;

2) analizę niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny;

2) przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie;

3) sporządzenie projektu ustalenia/aktualizacji klasyfikacji gruntów (operat techniczny);

4) rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu klasyfikacji;

5) wydanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji.

2. Czynności klasyfikacyjne w terenie przeprowadza osoba upoważniona przez starostę.

3. W przypadku zmiany klasyfikacji gruntów chronionych, bądź w przypadku uwag lub wątpliwości co do poprawności sporządzenia projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, starosta może powołać innego biegłego klasyfikatora gruntów w celu sporządzenia opinii.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków i Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • zarządzenie Starosty Bytowskiego nr 10/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu w sprawie powoływania biegłych klasyfikatorów gruntów w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez starostę bytowskiego,
 • zarządzenie Starosty Bytowskiego nr 11/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji do spraw biegłych klasyfikatorów gruntów dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Bytowskiego.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji w sprawie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gdańsku.


Dodatkowe informacje, uwagi

Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od terminu dostarczenia przez upoważnionego klasyfikatora projektu aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów.