Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Bytowski

Uzyskanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji na krajowy transport drogowy

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

wniosek w pliku doc

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

Załączniki:

 • kserokopia krajowego dokumentu dopuszczającego do ruchu pojazd którymi transport ma być wykonywany (dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe), a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim .aktualny wykaz pojazdów zgłoszonych do licencji
 • dokumenty świadczące o posiadaniu sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdzające posiadanie dostępnych środków finansowych lub majątku w wysokości:
  a/ 9.000 euro - na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego
  b/ 5.000 euro - na każdy następny pojazd samochodowy
  Posiadanie odpowiedniej sytuacji finansowej potwierdza się:
  1/ rocznym sprawozdaniem finansowym
  2/ dokumentami potwierdzającymi:
  a/ dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami
  b/ posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych
  c/ udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych
  d/ własność nieruchomości

Opłaty

Za wydanie wypisu pobiera się  opłatę w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie dokumentu, z którego wypis jest wydawany:

 • za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego -110 zł;
 • za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy (udzielonej przed 15.08.2013 r.) -110 zł
 • za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, udzielonej na okres:

- od 2 do 15 lat - 35,20 zł;

- od 15 do 30 lat - 41,80 zł;

- od 30 do 50 lat - 49,50 zł.

Opłatę za wydanie wypisu można uiścić kartą płatniczą we wpłatomacie zlokalizowanym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie (korytarz obok pokoju 101 rejestracji pojazdów) lub przelewem bankowym na rachunek Starostwa Powiatowego w Bytowie, nr konta:
47 1020 4708 0000 7302 0004 4388.

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, należy uiścić również na wskazane powyżej konto.

Z opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo.

Wzór pełnomocnictwa można pobrać z zakładek Wydziału komunikacji i Drogownictwa (Pojazd-rejestracja).


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.

 


Podstawa prawna

art. 40 pkt.1, art.41 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2088 ze zm.) oraz §5 i § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2004r. Nr 159, poz. 1664)


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii delegaturze lub sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę.