Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Bytowski

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

wniosek w pliku doc

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

 

Załączniki:

 • kserokopia posiadanej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy - 2 egzemplarze,
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych
  i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
 • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
 • cennik,
 • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy,
 • informację z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie o dokonanej analizie sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób - w przypadku linii komunikacji miejskiej

UWAGA: W przypadku zmiany zezwolenia załączyć dokumenty objęte zmianą.


Opłaty

W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

art. 18 ust.1pkt.1 lit. b,c,d,d 1, ust.4, art. 20, art. 21, art. 22 ż 1, art. 22a ust.3 - 8, art. 24 ust. 1, 2 pkt.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 ze zm.) ż 12 pkt.,ż 14 ż 15 ust.1, 2 i 5 oraz ż 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2004r. Nr 159, poz. 1664) oraz ż 2 ust.1,2 i ż 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy (Dz.U. z 2003 r. Nr 230 poz. 2303), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie stawek opłat uiszczanych przez przewoźników drogowych za czynności związane z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie krajowego regularnego przewozu osób (Dz. U. z 2003 r. Nr 232 poz. 2331).


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę.