Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Bytowski

Zmiana treści zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na krajowy transport drogowy

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

wniosek w pliku doc

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

Załączniki:

 • odpis z rejestru przedsiębiorców lub kserokopia zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie o nadaniu numeru REGON (przy zmianie adresu, siedziby i nazwy firmy)
 • kserokopia krajowego dokumentu dopuszczającego do ruchu pojazd którym transport ma być wykonywany (dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe), a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim (przy zmianie numeru rejestracyjnego lub pojazdu do wykonywania transportu drogowego taksówką).
 • inne - zgodnie ze zgłaszanymi zmianami
  UWAGA: W przypadku zmiany pojazdu w licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką należy wpisać również numer podwozia/nadwozia VIN zgłaszanego pojazdu
   

Do wglądu:
Oryginały załączonych kserokopii dokumentów


Opłaty

W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

art. 14 § 1,2 i art. 24 ust. 1,2 pkt.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001r. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 3, § 6, § 7 i § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2004r. Nr 159, poz. 1664)


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii, delegaturze lub w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę.